Přehled jednotlivých kurzů angličtiny.

1. Metodický kurz Angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé

Učebnice: Pařízková, Š. Angličtina pro samouky. Peprník, J. Angličtina pro jazykové školy. Murphy, R. English grammar in use Elementary and Pre-intermediate.
Vstupní pokročilost: Začátečník až mírně pokročilý
Popis kurzu:
Náplní kurzu angličtiny je osvojení základních znalostí jazyka s důrazem na tematicky zaměřenou slovní zásobu a příslušné gramatické dovednosti s ohledem na zvolenou učebnici. Učební texty jsou obohaceny o doplňkové materiály z různých zdrojů, rozšiřující rozsah slovní zásoby i gramatiky. Důraz je kladen zejména na konverzaci, správné osvojení a zafixování jednotlivých gramatických jevů, četbu jednoduchých příběhů a poslech nahrávek rodilých mluvčích.

2. Kurz Angličtiny a nácviku konverzačních a gramatických dovedností pro mírně pokročilé až pokročilé

Učebnice: English vocabulary in use – Elementary-intermediate. Murphy, R. English grammar in use – Elementary-intermediate. English texts with tests 1-3.
Vstupní pokročilost: Začátečník až mírně pokročilý
Popis kurzu:
Kurz angličtiny je určen k osvojení a rozšíření důležité slovní zásoby prostřednictvím konverzačních témat z běžného života. Tematicky zaměřené okruhy slovní zásoby se vhodně kombinují s vybranými gramatickými jevy dle přání klienta. Náročnost probírané látky závisí na stupni pokročilosti klienta, s jeho přibývajícími znalostmi narůstá od úrovně mírně pokročilé až po pokročilou. Důraz spočívá hlavně v nácviku konverzačních dovedností, ustálení gramatických struktur, četbě jednodušších příběhů a poslechu nahrávek rodilých mluvčích.

3. Metodický kurz Angličtiny pro studenty víceletých gymnázií a středních škol

Učebnice: Streetwise. Murphy, R. English grammar in use – Elementary-intermediate.
Vstupní pokročilost: Mírně pokročilý až pokročilý
Popis kurzu:
Obsahem kurzu angličtiny je prohlubování jazykových znalostí ze základní školy a osvojení látky středoškolské. Učebnice je tematicky přizpůsobena středoškolským studentům. Základní učební text je doplněn vybranými jevy z gramatiky i určitými oblastmi slovní zásoby. Pozornost je věnována rovněž dovysvětlení či obohacení učiva, kterým se student aktuálně zabývá ve škole. Metodický učební text lze v případě potřeby nahradit tematickými okruhy slovní zásoby. Důraz spočívá na prohloubení konverzačních a gramatických dovedností, četbě náročnějších příběhů a poslechu nahrávek rodilých mluvčích.

4. Konverzační kurz Angličtiny pro pokročilé, příprava ke státní či školní maturitní zkoušce

Učebnice: Let us talk. Advanced conversation. Real english. Murphy, R. English grammar in use – Preintermediate-intermediate.
Vstupní pokročilost: Středně pokročilý
Popis kurzu:
Kurz angličtiny je zaměřen na nácvik složitější slovní zásoby prostřednictvím konverzačních témat z běžného života, která bývají součástí ústní části státní či školní maturitní zkoušky. Konverzační témata jsou složitější a rozsáhlejší, okruhy slovní zásoby jsou doplněny náročnějšími texty z učebnic, novin či časopisů. Výuka se soustřeďuje na rozvoj vyjadřovacích a gramatických schopností, na osvojení dovednosti souvislého mluveného projevu na dané téma, na poslech nahrávek rodilých mluvčích a četbu literárních děl.

5. Angličtina – Přípravný kurz ke zkoušce FCE pro pokročilé

Učebnice: FCE Gold. New Success at FCE. Count Down to FCE. Murphy, R. English grammar in use Intermediate.
Vstupní pokročilost: Středně pokročilý až pokročilý
Popis kurzu:
Kurz angličtiny je určen pro pokročilé klienty z řad středoškolských studentů či dospělých, kteří mají zájem kvalitně se připravit ke složení jazykové zkoušky FCE. Po absolvování kurzu má klient možnost přihlásit se ke zkoušce do příslušné jazykové školy, která je k její realizaci oprávněna. Náplň kurzu tvoří osvojení dovedností z oblasti porozumění mluvenému i psanému slovu, rozvoj písemného i ústního projevu. K základnímu učebnímu textu lze přiřadit tematické okruhy rozšiřující rozsah slovní zásoby nebo gramatických znalostí. Součástí kurzu může být simulace průběhu všech čtyř hlavních úkolů zkoušky FCE – Reading, Listening, Use of english, Writing. Důraz je kladen na konverzaci, procvičování gramatiky, četbu a rozbor odborných textů.