Kurzy Francouzštiny.

1. Metodický kurz Francouzštiny č. 1  pro začátečníky až středně pokročilé

Učebnice: Pravda, Pravdová. Le francais pour vous – Francouzština pro začátečníky a samouky. Francouzština pro samouky. Grammaire francaise.
Vstupní pokročilost: Začátečník
Popis kurzu:
Kurz francouzštiny je zaměřen na metodické osvojení jazykových znalostí dle učebních textů pro samouky s důrazem na příslušnou slovní zásobu a gramatiku. Je určen studentům středních škol či dospělým. Základní učební text je doplněn o materiály procvičující gramatiku nebo o tematické okruhy slovní zásoby. Do kurzu lze začlenit také přípravu ke zkoušce DELF a simulaci jejího průběhu. Důraz spočívá v osvojení základních konverzačních a gramatických dovedností, v poslechu nahrávek rodilých mluvčích a četbě jednodušších příběhů.

2. Metodický kurz Francouzštiny č. 2  pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií

Učebnice: En Francais 1-3. Grammaire francaise.
Vstupní pokročilost: Začátečník
Popis kurzu:
Kurz francouzštiny se specializuje na metodické osvojení jazykových znalostí od základních po pokročilé dle příslušných učebnic. Je vhodný pro žáky základních škol či studenty víceletých gymnázií. K základnímu učebnímu textu je možné přidat doplňující cvičení na gramatiku či materiály k obohacení slovní zásoby. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních a gramatických dovedností, poslech nahrávek rodilých mluvčích a četbu jednoduchých příběhů.

3. Metodický kurz Francouzštiny č. 3 pro začátečníky až pokročilé

Učebnice: On y va 1-2. Grammaire francaise.
Vstupní pokročilost: Začátečník až mírně pokročilý
Popis kurzu:
Náplní kurzu francouzštiny je osvojení a rozvoj jazykových znalostí od základních po pokročilé prostřednictvím učebních textů. Kurz může vyhovovat pro žákům základních škol, studentům středních škol či dospělým. Kromě rozsahu znalostí zahrnutých v základním učebním textu lze výuku obohatit o rozšiřující oblasti slovní zásoby nebo o podrobnější rozbor gramatických jevů. Do kurzu lze začlenit také přípravu ke zkoušce DELF a simulaci jejího průběhu. Důraz je kladen na získání komunikativních i gramatických dovedností, poslech nahrávek rodilých mluvčích a četbu.

4. Konverzační kurz Francouzštiny pro pokročilé

Učebnice: Vocabulaire francais +vybrané texty z novin, časopisů a webových stránek.
Vstupní pokročilost: Mírně až středně pokročilý
Popis kurzu:
Kurz francouzštiny se specializuje na osvojení složitější slovní zásoby prostřednictvím konverzačních témat z běžného života. Mohou do něj být zařazeny i vybrané gramatické jevy dle přání klienta. Do kurzu lze rovněž zařadit přípravu ke zkouškám DELF a simulaci průběhu všech jejích částí. Důraz je kladen na zdokonalování komunikačních schopností, nácvik složitějších struktur gramatiky, četbu originálních textů z internetu, novin a časopisů a poslech nahrávek rodilých mluvčích.